Agropodnik

Síran amonný granulovaný

Složení, vzhled a vlastnosti:

Síran amonný granulovaný je vodorozpustné dusíkaté hnojivo s obsahem síry. Dusík je ve formě amoniakální (95 %) a dusičnanové (5 %) a síra ve formě síranové. Dodává se povrchově upravený, granule jsou světlebéžové barvy. Používá se ke všem plodinám při jarní přípravě půdy. Do půdy se zapravuje ihned po rozhození.

Při hnojení ovocných dřevin je vhodná jeho kombinace s fosforečnými a draselnými hnojivy. Je velmi vhodný pro pěstování brambor a plodin vyžadujících vysoký obsah síry, jako je cibulová zelenina, košťálová zelenina a křen. Hnojivo má kyselou reakci. Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg hnojiva: kadmium max. 1,0; olovo max. 10; rtuť max. 1,0; arsen max. 10; chrom max. 50.
 

Technické parametry:

Dusík celkový jako N v %
Dusík amonný jako Nčp. v %
Dusík dusičnanový jako Nnitr. v %   
Síra rozpustná ve vodě jako S v %
Oxid vápenatý jako CaO v %
Obsah částic nad 10 mm v %
Obsah částic od 1-5 mm v % min.
Obsah částic pod 1 mm v % max.
20,0
18,6
01,4
21,0
02,0
00,0
90,0
03,0

Použití:

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

S(2)
S(24/25)
S(26)
S(46)
S(36/37/39) 

Uchovávejte mimo dosah dětí
Zamezte styku s kůží a očima
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod. Při manipulaci s hnojivem se musí zabránit styku s látkami, které jsou silnými oxidovadly, protože s nimi může reagovat až výbušně. Dále se musí zabránit styku hnojiva se silnými alkáliemi, např. vápenným hydrátem. Při styku s těmito látkami se uvolňuje toxický amoniak.

Orientační dávky hnojiva GSA v kg/ha:

pšenice350-400brambory450-500
řepa600-650cibulová zelenina300-400
řepka500-600květák, kedlubny400
oves150-200kapusta, zelí, růž.kapusta600
kukuřice550-650ovocné dřeviny, drobné ovoce200-300
cukrovka500-550*
*dávky v plné plodnosti se zvyšují (o 100 - 200)
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz