Agropodnik

SAM

Složení, vzhled a vlastnosti:

SAM je vodný roztok síranu amonného a močoviny. Eliminuje deficit dusíku a síry v půdě i rostlině. Společná aplikace dusíku se sírou zvyšuje využití obou živin rostlinou.

Technické parametry:

SAM vyhovuje těmto požadavkům:

Obsah celkového dusíku v % min.
podíl močovinového dusíku  v % min.   
Obsah síry v % min.
Hodnota pH   
19,0
65,0
  5,0
6,0 - 8,0
 

Použití:

Kapalné hnojivo SAM je vhodné k základnímu hnojení, tj. před setím či výsadbou, k přihnojování během vegetace, k urychlení rozkladu slámy.
Při základním hnojení můžeme SAM aplikovat podle potřeby plodin s ohledem na obsah Nmin v půdě.
Pro hnojení během vegetace je optimální dávka u obilnin 120 - 140 l/ha při 1. produkčním hnojení, a to i opakovaně s 10-denním odstupem. U řepky ozimé můžeme rovněž uplatnit opakovanou aplikaci s týdenním odstupem v dávce 150-200 l hnojiva/ha.
Dávka hnojiva k urychlení rozkladu posklizňových zbytků by měla vycházet z množství posklizňových zbytků a jejich kvality (např. na  1 t slámy obilnin aplikujeme 30-50 l hnojiva, což představuje 150 - 200 l hnojiva/ha).
Po aplikaci co nejdříve zapravit podmítkou.
 

Orientační dávky hnojiva v l/ha při  základním hnojení:

Obilniny
Okopaniny   
Olejniny
Zelenina
100 - 150
150 - 400
100 - 200 (300 u řepky)
150 - 400
 

Balení, doprava a skladování:

 
SAM se dopravuje v železničních cisternách, autocisternách nebo v jiných obalech dohodnutých s odběratelem. 
Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou.
Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisu ADR/RID. Doba skladovatelnosti: 18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz