Agropodnik

DAM 390

Složení, vzhled a vlastnosti:

DAM 390 je kapalné dusíkaté hnojivo, obsahující 30 % dusíku, z toho jednu čtvrtinu ve formě amonné, jednu čtvrtinu ve formě dusičnanové a jednu polovinu ve formě amidické. Tvoří jej roztok dusičnanu amonného a močoviny. Ve 100 litrech obsahuje 39 kg N, při 25ºC má hustotu 1300 kg/m3, vysolovací teplota je -10ºC.

Technické parametry:

DAM 390 vyhovuje těmto požadavkům:

Obsah celkového dusíku v % min.
Obsah amidického dusíku v % min.
Hodnota pH zředěného roztoku (1+5) při 20ºC   
30,0
15,0
7,2 až 7,9

Použití:

Pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny. DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám.

Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. Vzhledem k tomu, že DAM 390 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými absorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné).

K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů), nebo zředěný (zejména při dávkách dusíku pod 10 kg N/ha-1 a u většiny dvouděložných rostlin). DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná. Při míchání DAM 390 s hnojivy NP 8-24-0 je nutno dodržet následující poměry míchání, aby se dosáhla stálost směsi, potřebná pro bezporuchovou aplikaci (dle diagramu rozpustnosti při O°C):
PoměrNa 1000 litrů se dávkuje v litrech Ve 100 litrech je kg
N:P2O5NP 8-24-0DAM 390vodaNP2O5
0,3:11000--1030
0,5:170010020010,921
0,8:160020020013,818
0,9:155025020015,216,5
1,1:150030020016,715
1,5:140035020017,712
Směs NP 8-24-0 s DAM 390 se musí připravovat v nádržích s měřitelným objemem a s možností míchání nebo přímo v zásobnících aplikátorů, které si okalibrujeme.

Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem NP, potom určené množství vody a nakonec DAM 390. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat. Při nedodržení výše uvedených poměrů dochází ke tvorbě krystalů, které přejdou do roztoku jen dalším přidáním vody, čímž se snižuje koncentrace živin.

Orientační dávky hnojiva v l/ha:

Obilniny
Okopaniny   
Olejniny
Krmoviny
Zelenina
150 - 350
200 - 400
250 - 350
100 - 150
150 - 200

Balení, doprava a skladování:

DAM 390 se dopravuje v železničních cisternách, autocisternách nebo v jiných obalech dohodnutých s odběratelem. DAM 390 se skladuje v uzavřených zásobnících a při skladování nesmí dojít k celkovému ani k lokálnímu přehřátí nad teplotu 130°C. Hnojivo působí korozivně na barevné kovy (zejména slitiny mědi). DAM 390 není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou, má však oxidační účinky. Sušina hnojiva je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků je vzniklý solný povlak při styku s organickými látkami hořlavý.

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším, než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80°C. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny apod.). Teplota vysolení -10°C. Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití propláchnout vodou.

Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod. Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisu ADR/RID. Doba skladovatelnosti: 18 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování
© 2011 | Agropodnik a.s. Hradec Králové | Středisko Správčice, 503 02 Předměřice nad Labem | +420 495 214 877 | agropodnik@agropodnikhk.cz  |  www.agropodnikhk.cz